1. 1
  Troy
  Troy
  600
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
  Delano
  Delano
  197